Κατηγορίες

Χώρες / Πόλεις

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

  1. Το Rul World SRL (στο εξής “Rul World“) δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την επικαιρότητα, ορθότητα, πληρότητα, νομιμότητα και/ή ποιότητα των διατιθέμενων πληροφοριών. Αυτό ισχύει και για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται στη παρούσα ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων και των περιγραφών των προϊόντων, των τιμών καθώς και των διατιθέμενων πληροφοριών για τα συμβαλλόμενα μέρη του Rul World. Τεχνικά σφάλματα και/ή εργασίες συντήρησης καθώς και άλλοι λόγοι (π.χ. αναβάθμιση της ιστοσελίδας) ενδέχεται να οδηγήσουν σε διακοπές πρόσβασης συντομότερου ή μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος. Το Rul World δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την δυνατότητα χρήσης και την προσβασιμότητα της ιστοσελίδας. Αξιώσεις αποζημίωσης κατά του Rul World, οι οποίες αφορούν ζημιές υλικής ή ηθικής μορφής (όπως π.χ. διαφυγόντα κέρδη, ματαίως διενεργηθείσες δαπάνες, ζημιές λόγω απώλειας δεδομένων, αξιώσεις από αδικαιολόγητο πλουτισμό, δικηγορικά έξοδα ή τέλη σύναψης συμβολαίου), οι οποίες προκλήθηκαν από την χρήση των παρεχόμενων πληροφοριών ή/και την χρήση λανθασμένων και ελλιπών πληροφοριών, αποκλείονται κατ’ αρχήν, εφόσον δεν υφίσταται αποδεδειγμένα ευθύνη του Rul World από δόλο ή βαριά αμέλεια. Όλες οι προσφορές είναι μη δεσμευτικές και χωρίς καμία υποχρέωση. Το Rul World επιφυλάσσεται ρητώς να τροποποιήσει, συμπληρώσει ή να διαγράψει τμήματα της ιστοσελίδας ή την συνολική προσφορά χωρίς ξεχωριστή ανακοίνωση ή να παύσει προσωρινά ή οριστικά την δημοσίευση.
  1. Επιπλέον, το Rul World δεν ευθύνεται για υπερσυνδέσμους και το περιεχόμενο αυτών. Το Rul World δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την επικαιρότητα, ορθότητα, πληρότητα, νομιμότητα ή ποιότητα των υπερσυνδέσμων. Οποιαδήποτε σχετική ευθύνη βαρύνει τον πάροχο της συνδεδεμένης ιστοσελίδας. Το Rul World δεν έχει καμία επιρροή στην επίκαιρη και μελλοντική διαμόρφωση, τα περιεχόμενα ή την πνευματική ιδιοκτησία των υπερσυνδέσμων. Για τον λόγο αυτό αποστασιοποιείται το Rul World δια του παρόντος ρητώς από τα περιεχόμενα όλων των υπερσυνδέσμων, οι οποίοι τροποποιήθηκαν μετά από την τοποθέτηση του συνδέσμου καθώς και από ξένες καταχωρήσεις σε βιβλία επισκεπτών που δημιουργήθηκαν από το Rul World, σε φόρουμ συζητήσεων και λίστες αλληλογραφίας (mailing lists). Ένας συνεχόμενος έλεγχος των συνδεδεμένων ιστοσελίδων κατά περιεχόμενο δεν δύναται να απαιτηθεί δίχως συγκεκριμένες ενδείξεις για μια παραβίαση δικαιώματος, ωστόσο αφαιρούνται άμεσα με την λήψη γνώσης των παραβιάσεων δικαιωμάτων.

  2. Η παρούσα ιστοσελίδα επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς καθώς και για ιδιωτικούς και εμπορικούς σκοπούς. Το συνολικό περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας είναι προστατευόμενο κατά τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Αυτό ισχύει ανεξαρτήτως από το αν τα περιεχόμενα διατίθενται με ή χωρίς αντάλλαγμα. Η αναπαραγωγή, χρήση, ενοικίαση, δανεισμός, δημοσίευση ή οποιοδήποτε άλλο είδος χρήσης δεν επιτρέπεται χωρίς την ρητή, γραπτή συγκατάθεση του Rul World. Μια παραβίαση της εν λόγω απαγόρευσης δύναται να επιφέρει έννομες συνέπειες, ιδίως βάσει των νομικών διατάξεων περί σημάτων και επισημάνσεων/γνωρισμάτων, πνευματικής ιδιοκτησίας και ανταγωνισμού. Το Rul World επιφυλάσσεται ρητά όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, των δικαιωμάτων επί σημάτων και των δικαιωμάτων χρήσης και εκμετάλλευσης (δικαιωμάτων χρήσης του έργου και έγκρισης/χορήγησης άδειας χρήσης του έργου) επί της παρούσας ιστοσελίδας.

  3. Το Rul World αποδίδει ιδιαίτερη αξία στην δέουσα/επιμελή και εμπιστευτική χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Εφόσον υφίσταται εντός της διαδικτυακής προσφοράς/διαδικτυακού τόπου η δυνατότητα εισαγωγής προσωπικών ή επαγγελματικών δεδομένων (ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ονόματα, διευθύνσεις), η αναφορά/δημοσιοποίηση των εν λόγω δεδομένων πραγματοποιείται από τους χρήστες απολύτως οικειοθελώς.

  4. Ο παρόν αποκλεισμός ευθύνης αποτελεί μέρος της διαδικτυακής προσφοράς/διαδικτυακού τόπου. Σε περίπτωση που κάποια σημεία ή μεμονωμένες διατυπώσεις του παρόντος κειμένου δεν αντιστοιχούν, ή δεν αντιστοιχούν πλέον ή πλήρως στην ισχύουσα νομοθεσία, δεν θίγονται τα υπόλοιπα τμήματα του εγγράφου όσον αφορά το περιεχόμενο και την ισχύ τους.

  5. Περαιτέρω, το Rul World δεν ευθύνεται για περιεχόμενα παραγόμενα από τους χρήστες (user generated), τα οποία διαδίδονται στην ιστοσελίδα της. Το Rul World δεν ευθύνεται για ζημιές, οι οποίες προκλήθηκαν από τα εν λόγω περιεχόμενα. Οποιοσδήποτε συντάσσει σχόλια/αξιολογήσεις οποιουδήποτε είδους στην ιστοσελίδα, θα ευθύνεται ο ίδιος ως συντάκτης για την ανάρτησή του. Σε περίπτωση προσβολής δικαιωμάτων τρίτων οφείλει ο υπαίτιος αυτής να απαλλάξει το Rul World από κάθε τυχόν αξίωση, αγωγή και απαίτηση αποζημίωσης που ασκήσουν/εγείρουν τρίτοι κατά το Rul World αναλαμβάνοντας ο ίδιος κάθε σχετική ευθύνη και υποχρέωση που προκύψει από (δικαστική) διαμάχη ή από την, με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, διεκδίκηση από τρίτους σε βάρος της Rul World καθώς και κάθε ευθύνη και υποχρέωση προς κάλυψη οποιουδήποτε ποσού (ενδεικτικά αποζημίωσης) υποχρεωθεί να καταβάλει η Rul World σε τρίτους. Σε περίπτωση που η Rul World λάβει γνώση για παράνομα ή και αντίθετα στα χρηστά ήθη ή κατά τα λοιπά αντιβαίνοντα εις την υπόληψή της περιεχόμενα, επιφυλάσσεται να τα διαγράψει. Στη προκειμένη περίπτωση δεν δύναται να προβληθούν αξιώσεις κατά της Rul World.