Κατηγορίες

Χώρες / Πόλεις

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας της RUL WORLD SRL (στη συνέχεια εν συντομία “Rul World”) πραγματοποιείται υπό τους, στο παρόν, αναφερόμενους όρους χρήσης. Για τα μέλη Rul Shopping Community ισχύουν περαιτέρω οι συναφθέντες Γενικοί Όροι Συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων των συμπληρωματικών εγγράφων των συμβάσεων. Για τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις ισχύει πέραν αυτών η συναφθείσα σύμβαση με την συμβεβλημένη επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων των συμπληρωματικών εγγράφων των συμβάσεων. Οι χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας δηλώνουν ότι συμφωνούν και αποδέχονται τους παρόντες όρους χρήσης και χορηγούν τη συγκατάθεσή τους, ότι το Rul World σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί/καταστεί υπεύθυνη για την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας. Το Rul World δύναται κατά καιρούς να τροποποιεί και να συμπληρώνει τους παρόντες όρους χρήσης δια ανανέωσης/ενημέρωσης αυτών.

Το Rul World θα καταβάλει με όλες τις δυνάμεις της κάθε προσπάθεια να παρουσιάσει ορθές και ενημερωμένες πληροφορίες στη παρούσα ιστοσελίδα. Τα στοιχεία και οι πληροφορίες στη παρούσα ιστοσελίδα παρέχονται ωστόσο χωρίς εγγύηση. Οι χρήστες αυτής της ιστοσελίδας συμφωνούν ότι η πρόσβαση και η συνολική χρήση της εν λόγω ιστοσελίδας και του περιεχομένου αυτής πραγματοποιούνται με δική τους ευθύνη. Το Rul World δεν ευθύνεται για καμία ζημιά, η οποία προκύπτει από την πρόσβαση, τη χρήση ή και τη μη εφικτή χρήση της εν λόγω ιστοσελίδας ή από ενδεχόμενη πλάνη/σφάλματα και παραλείψεις σε αυτήν.

Όλα τα αρχεία εικόνας, κειμένου και ήχου καθώς και κινούμενα σχέδια (animation), βίντεο κτλ. και όλα τα άλλα συστατικά στοιχεία της παρούσας ιστοσελίδας είναι προστατευόμενα κατά τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας και δεν επιτρέπεται, εν όλω ή εν μέρει, να διανεμηθούν, μεταφορτωθούν, τροποποιηθούν, επαναχρησιμοποιηθούν, εκτραπούν ή να χρησιμοποιηθούν διαφορετικά χωρίς την προηγούμενη ρητή και γραπτή άδεια.

Το Rul World επιφυλάσσεται να αποκλείσει ενδεχομένως άτομα από τις υπηρεσίες και/ή από την αποστολή, εφόσον συντρέχουν προς τούτο σοβαροί λόγοι.

Για ενδεχόμενες παράνομες δραστηριότητες ή πληροφορίες μέσω ηλεκτρονικών συνδέσμων, οι οποίοι παραπέμπουν από αυτή τη σελίδα σε άλλες προσφορές/τόπους του παγκόσμιου ιστού (world wide web), καθώς και για περιεχόμενα, τα οποία τοποθετούνται στα δικά μας φόρουμ από πρόσωπα κατά την ανταλλαγή επικοινωνίας, το Rul World ευθύνεται μόνο σε περίπτωση πραγματικής γνώσης της παράνομης δραστηριότητας ή πληροφορίας καθώς και – σε ότι αφορά αξιώσεις αποζημίωσης – των γεγονότων ή των περιστάσεων από τις οποίες προκύπτει η παράνομη δραστηριότητα ή πληροφορία, και εφόσον δεν ενεργήσει άμεσα ώστε να αποσύρει ταχέως τις πληροφορίες ή να διακόψει την πρόσβαση σε αυτή μόλις αντιληφθεί τα προαναφερθέντα, εκτός αν άλλως ορίζεται σε άλλες και σχετικές διατάξεις νόμων αναγκαστικού δικαίου. Περιεχόμενα που εισάγουν δυσμενή διάκριση, καθώς και προσβλητικά, ηθικά επιλήψιμα ή παράνομα περιεχόμενα δύνανται να αφαιρεθούν από το Rul World ανά πάσα στιγμή.

Σε περαιτέρω ερωτήματα σχετικά με τους παρόντες όρους χρήσης και τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών απαντάμε ευχαρίστως στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

RUL WORLD SRL.
ΑΦΜ: 40320730
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: J/22/3491/2018
ΙΑΣΙΟ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Τηλ.: +40 738 821 069
E-mail: office@rulworld.com